.

Specializovaný bazar s digitální fototechnikou

Tamron 18-200mm f/3,5-6,3 Di II VC pro Nikon

Tamron 18-200mm f/3,5-6,3 Di II VC pro Nikon

Cena : 5590,- Kč
Celková cena objednávky : 5590,- Kč

Použité zboží, nelze odečíst DPH

 • Odeslání objednávky
 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Nápověda
Zde vložte kódu slevového voucheru a v následujícím kroku objednávky Vám sleva bude započtena.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

Všeobecné obchodní podmínky

Tomáš Kypast
Závodní 2424, 73506 Karviná 6
IČO: 65902637, DIČ: CZ7309255217

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazarfoto.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávající Tomáš Kypast, se sídlem Závodní 2424, 73506 Karviná 6, identifikační číslo: 65902637 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bazarfoto.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícím provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. V případě použitého zboží a není-li uvedeno v popisu zboží jinak, nese zboží běžné známky používání. Popis všech případných funkčních vad je uveden v detailním popisu o stavu zboží u jednotlivých nabídek uvedených na webové stránce.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující rezervační formulář ve webovém rozhraní obchodu. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického rezervačního seznamu webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Rezervaci odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Údaje uvedené v rezervaci jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení rezervace kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v rezervaci (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení rezervace (akceptací), jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2202984326/6210, vedený u společnosti mBank S.A. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, prodej ve zvláštním režimu dle § 90 odst. 2 písm. b) zákona o DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kypast@bazarfoto.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 by měl kupující vrátit zboží kompletní, včetně veškerého dodaného příslušenství, nepoškozené, čisté a ve stavu v jakém zboží převzal. V případě neuvedení zboží do původního stavu (očištění, kompletace balení) bude tato služba následně provedena a zpoplatněna dle uvedeného ceníku:

 • 5.8.1. Vyčištění zařízení od nečistot a prachových částic, odstranění nečistot z optiky zařízení pomocí speciálních přípravků. Časová náročnost závisí na rozsahu znečištění. Doba práce: 10-20 min, cena služby: 300 Kč / hod
 • 5.8.2. V případě nedodání kompletního původního balení, bude vyžadována úhrada za chybějící příslušenství nebo zajištění nového obalu, které budou zakoupeny u výrobce, včetně poplatků za práci související s logistikou a zabalením zboží původního stavu. Doba práce: 30-60 min, cena služby: 300 Kč / hod


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Kupující nákupem bazarového zboží souhlasí se zkrácením doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 6 měsíců podle § 2168 NOZ.

7.2. U použitých věcí prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

7.3. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na webové stránce v detailním popisu stavu zboží. Prodej bazarového zboží se dále řídí § 2167 písm. c) a § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo místa podnikání.

7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží na poškození vzniklá:

 • 7.5.1. mechanickým poškozením zboží
 • 7.5.2. vniknutím cizích látek: písek, voda nebo jiná tekutina, apod.
 • 7.5.3. používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, prostředí, pro které je výrobek určen,
 • 7.5.4. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
 • 7.5.5. provedením neodborného zásahu, úpravy, demontáží, přestavbou, čištěním nebo jinými zásahy do zboží,
 • 7.5.6. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

7.6. V případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícím a zjištění, že poškození zboží neodpovídá záručním podmínkám, hradí náklady spojené se zjištěním závady kupující podle ceníku autorizovaného servisu.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kypast@bazarfoto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa adresa pro doručování: Tomáš Kypast, Závodní 2424, 73506 Karviná 6, adresa elektronické pošty: kypast@bazarfoto.cz

V Karviné dne 20. 8. 2017


Objednávka

Prostřednictvím eshopu Bazar Foto můžete objednat vybrané produkty použité fototechniky online.


Způsob platby

Bankovním převodem - po dokončení objednávky obdržíte e-mailem informace k provedení platby. Jakmile bude platba připsána na účet zboží Vám odesíláme.

Zaslání na dobírku - zboží zaplatíte v hotovosti při převzetí zásilky od přepravní společnosti.


Odeslání zboží

Po připsání částky na náš bankovní účet expedujeme zásilku nejpozději následující pracovní den.

O odeslání zásilky Vás budeme informovat prostřednictvím informační SMS zprávy, ve které obdržíte rovněž sledovací číslo zásilky České pošty.

Často kladené otázky a odpovědi

1. Kolik položek je možné rezervovat ?

Maximální počet položek v jedné objednávce je omezen na 4 položky.

2. Zasíláte zboží do zahraničí ?

Zboží mimo území ČR zasíláme do Polska a na Slovensko. V takovém případě je vždy nutná platba předem, zboží do zahraničné nelze poslat na dobírku. Ceník dopravného pro mezinárodní přepravu činí 280 Kč.

3. Jaká je doba dodání zboží ?

Po potvrzení objednávky a po následném připsání částky na náš bankovní účet, expedujeme zásilku nejpozději následující pracovní den.

4. Budete mne o odeslání zboží informovat ?

Po odeslání objednávky vás v co nejkratším termínu budeme informovat na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu nebo číslo mobilního telefonu prostřednictvím informační SMS zprávy.

5. Je možné zaslání zásilky na dobírku ?

Ano, ale v případě dobírky činí cena za poštovné a balné 190 Kč. Při platbě převodem na účet je doprava na území České republiky zdarma.

6. Jakým přepravcem bude zásilka doručována ?

Pro přepravu zásilek využívám výhradně služeb České pošty, doprava jiným přepravcem nebo kurýrem bohužel není možná.

7. Lze u zakoupeného zboží uplatnit odpočet DPH ?

U bazarového zboží pokud není uvedeno jinak nelze uplatnit odpočet DPH.

8. Jaké je číslo bankovního účtu pro provedení mezinárodní platby ?

Číslo účtu IBAN: CZ25 6210 6701 0022 0298 4326, Číslo BIC: BREXCZPPXXX

9. Je možná osobní prohlídka zboží ve vaší kamenné prodejně ?

Nejsme kamenná prodejna, zboží odesíláme přímo z našeho skladu. V případě extrémně krehkého zboží nebo zboží s vysokou kupní cenou je možné osobní předání na území města Karviná.

10. Kde najdu formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě?

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář vyplňte a zašlete společně se zakoupeným zbožím v případě, že si přejete odstoupit od kupní smlouvy.